قسم الکیمیاء

الأستاذ الدکتور علی جوزی

شیمی – شیمی کاربردی
شیمی – شیمی تجزیه
شیمی – شیمی معدنی
شیمی – شیمی فیزیک
شیمی – شیمی آلی
فیتوشیمی
شیمی – شیمی و فناوری اسانس
شیمی – شیمی پلیمر
شیمی دارویی
علوم و فناوری نانو – نانو شیمی

قسم الجغرافیاء و البیئه الحیویه

الأستاذ الدکتور علی جوزی

الجغرافیاء و التخطیطات المدنیه
الجغرافیاء السیاسیه
جغرافیاء التخطیطات القرویه
جغرافیاء التخطیطات السیاحیه
السیاحه البیئیه (إکو توریسم)
علم المناخ (التعریف بالأقالیم )
قیاس شبکه المعلومات الجغرافیه عن البعد – دراسه المیاه و التراب
قیاس شبکه المعلومات الجغرافیه عن البعد – الدراسات المدنیه و القرویه
قیاس نظامات المعلومات الجغرافیه عن البعد – الإدارات البیئیه
قیاس نظامات المعلومات الجغرافیه عن البعد – الأرصاد الجویه الساتلیه
جیئو مورفولوجیه – التخطیط البیئی
هندسه تخطیط البیئه الحیویه
إداره الشؤون الصحیه، الحفاظه و المحیط العمل (HSE)
هندسه البیئه الحیویه – منابع المیاه
هندسه البیئه الحیویه – المیاه و الفضولات المائیه
البیئه الحیویه – التلوثات الطقسیه
السیاحه البیئیه
حقوق البیئه الحیویه
آب و هواشناسی – مخاطرات آب و هوایی

 

قسم الفیزیاء

الأستاذ الدکتور علی جوزی

فیزیک – اتمی و مولوکولی
فیزیک – حالت جامد
فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
فیزیک هسته ای
فیزیک – فیزیک نجومی
فیزیک – فیزیک بنیادی
اقیانوس شناسی فیزیکی
نانوفیزیک

قسم الریاضیات

الأستاذ الدکتور علی جوزی

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
آموزش ریاضی
ریاضی – جبر
ریاضی – آنالیز
ریاضی – هندسه و توپولوژی
ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
علوم کامپیوتر
ریاضی – ریاضیات مالی
آمار ریاضی

قسم العلاقات التصویریه

الأستاذه الدکتوره هاله حسین پور

ارتباط تصویری
طراحی صنعتی
تصویر سازی

قسم علم الأحیاء

الأستاذ الدکتور علی جوزی

ژنتیک
زیست شناسی – بیوشمی
زیست شناسی دریا – جانوران دریا
زیست شناسی – میکروبیولوژی
زیست شناسی – علوم سلولی و مولوکولی
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
علوم گیاهی – فیزیولوژی
علوم گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
علوم گیاهی – زیست شناسی و تکوینی

قسم اللغات الاجنبیه

الأستاذه الدکتوره رویا خوئی

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان آلمانی
آموزش زبان روسی
آموزش زبان فرانسه
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه – ادبی
زبان شناسی همگانی
مترجمی زبان فرانسه
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسه

قسم الفنون

الأستاذه الدکتوره هاله حسین پور

پژوهش هنر
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
نقاشی
ادبیات نمایشی
برنامه ریزی منطقه ای
کارگردانی نمایشی
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
مهندسی معماری
نوازندگی ساز جهانی